10 propostes per un nou escut social a Catalunya

La invasió de Ucraïna per part de Rússia està impactant fortament en l’economia global. L’increment de preus dels com-bustibles, matèries primeres, el trencament de la cadena de subministraments i l’alentiment del comerç global estan obrint l’escenari d’una nova crisi econòmica a l’Estat i a Catalunya que ja està començant a afectar les famílies i empreses.

En aquest sentit, les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna estan truncant les perspectives de recuperació i de creació de llocs de treball després d’una pandèmia de la que encara ens estàvem recuperant. I per això cal preparar-se per a que la caiguda del consum, l’encariment del cost de la vida, l’alentiment o fins i tot fre de la inversió de les empreses incideixin negativament en la nostra economia.

Des d’En Comú Podem, creiem que malgrat l’impacte que malauradament tindrà aquesta guerra a casa nostra, les insti-tucions tenim l’obligació d’intervenir per evitar que aquesta crisi la paguem els de sempre: ciutadania i petites i mitjanes empreses. Això vol dir que cal actuar des de ja per a que els costos de la crisi es reparteixin de manera equilibrada i equita-tiva, protegint els sectors més vulnerables, garantint la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores i evitant la destrucció de la capacitat productiva del nostre país.

Cal dir-ho obertament: ho vam veure amb la pandèmia i ho estem vivint ara. No estem davant d’una crisi conjuntural lligada a l’evolució de la invasió d’Ucraïna, sinó que aquest nou sotrac està tornant a evidenciar les febleses estructurals de la nostra economia i model de benestar. És per això que aquest document fa èmfasis en un pla de xoc immediat per protegir les em-preses i les famílies, però també en el salt productiu i la necessitat d’accelerar la transició ecològica a Catalunya.


Accelerar la transició ecològica i energètica

 • Accelerar la posada en marxa de l’Energètica Pública Catalana.
 • Promoure comunitats energètiques.
 • Simplificar els procediments per a les llicències d’autoconsum per facilitar-ne la seva implantació.
 • Promoure l’eficiència i l’estalvi energètic
 • Pla de subvencions per substituir l’ús domèstic del gas per altres tècniques electrificades.
 • Pla de substitució energètica a tots els equipaments públics.
 • Establir a tot Catalunya un protocol per reduir el consum de carburants:
 • Substitució de la flota pública (Generalitat i Administració local) de vehicles que no disposin de distintiu ambiental de baixes emissions.
 • Fer difusió de formes de desplaçament sostenibles.
 • Limitació de la velocitat als entorns metropolitans a 80 km/h.
 • Pla de renovació de la flota de transport públic arreu de Catalunya.

Abaratir el transport públic i sostenible

 • Congelar tarifes de TMB.
 • Abaixar els preus del transport interurbà fins a garantir que el preu de dues persones és inferior al cost del desplaçament en vehicle privat.
 • Fer extensiva la T16 a tot el territori, és a dir, gratuïtat en el transport públic per a menors de 16 anys.

Protegir l’ocupació i la seva qualitat

 • Inclusió de clàusules laborals, socials, mediambientals, d’igualtat i estudis d’impacte en el treball en les bases de totes les convocatòries d’ajudes i dels contractes públics per facilitar la contractació als sectors més afectats per la crisi.
 • Anticipar la requalificació professional davant els canvis ocupacionals en marxa:
 • Posar en marxa el setembre del 2022 la xarxa de centres integrals i de referència sectorials.
 • Potenciar I’Institut Obert de Catalunya.
 • Promoure el dret a les 20h de formació en el treball.

Ajuts a les famílies per afrontar la pujada de la llum

 • Ampliar el bo social i tèrmic a més sectors.
 • Xec energètic universal de 300 euros anuals per a totes famílies.

Protegir les empreses

 • Ajuts selectius a petites empreses i autònoms afectades per l’increment dels preus d’energia i per la interrupció de les cadenes de subministrament.
 • Ajuts selectius a empreses afectades per la interrupció del comerç amb Ucraïna i Rússia.
 • Ajuts a petits transportistes i autònoms i petites explotacions agràries afectats per l’increment de preus del carburant.
 • Pla de xoc davant l’increment de costos de producció agraris (bonificar la compra de gasoil, adobs i altres) i ajuts agraris que compensin les inversions mediambientals, de benestar animal i seguretat alimentària.

Assegurar que la crisi la pagui qui més té

 • Impost sobre les empreses elèctriques (increment del tipus de gravamen aplicat a les activitats relacionades amb la producció, emmagatzematge o transformació de l’energia elèctrica, així com l’aplicat al transport d’energia elèctrica, en un 33% durant un any).
 • Increment tipus màxim IRPF.
 • Apujar els trams més alts de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
  – Incrementar un 1% el tram de 120.000 a 175.000 euros anuals, situant-lo en el 25,5%.
  – Incrementar un 1,5% el tram de més de 175.000 euros anuals, situant-lo en el 27%.
 • En l’Impost sobre el Patrimoni: Situar el mínim exempt en 350.000€. Apujar el gravamen més alt, és a dir, el tram de més de 10 milions d’euros en un 1%, situant-lo en el 3,75%. Apujar el tram anterior de 5 a 10 milions d’euros en el 0,8%, situant-lo en un 3%.

Garantir la protecció social

 • Actualitzar la Renda Garantida de Ciutadania. Millorar-ne i simplificar els procediments i ampliar-ne la cobertura.
 • Actualitzar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya per a que més gent pugui tenir accés a les ajudes.
 • Actualitzar, d’acord amb el món local i les entitats socials, el protocol de desnonaments, i apostar per l’atenció integral als desnonaments i l’emergència habitacional, així com dotar-lo econòmicament i amb recursos humans per aportar més habitatges a les meses d’emergència de Catalunya.
 • Activar unitat antidesnonaments.

Control de preus i foment del comerç de proximitat

 • Inspeccions de consum per evitar pràctiques abusives sobre els preus.
 • Promoure el comerç de proximitat.
 • Afavorir l’alimentació Km0 a través de la promoció des dels establiments públics.

Actuar sobre l’acolliment i refugi

 • Incrementar la dotació econòmica del contracte programa amb ajuntaments per a l’acollida i refugi.
 • Dotar d’estructura i recursos humans per liderar i coordinar els procediments d’acollida i refugi.
 • Fer un protocol per a l’acolliment i refugi no discriminatori: assistència humanitària immediata a la gent que arriba, garantir l’accés als serveis bàsics de salut, assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua.

Reforçar el diàleg institucional i la concertació social

 • Potenciar l’espai de diàleg i acord del Consell de Governs Locals.
 • Potenciar el Consell de Diàleg Social.
10 propostes per un nou escut social a Catalunya
E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet