Programa 2019 - Inclusió i participacío de les persones amb capacitats diverses

Posar en marxa campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives, dirigides a la població, per projectar una imatge natural i positiva de les persones amb capacitats diverses i de la necessitat d’assegurar els seus drets i la seva aportació a la comunitat sense exclusions.
Establir l’obligatorietat de fer informes previs d’avaluació de l’impacte de qualsevol Norma o Pla per determinar els seus efectes sobre les persones amb capacitats diverses i les seves famílies; això, en qualsevol àrea: educació, activitats físic-esportives, ocupació, acció social, sanitat, habitatge, urbanisme, transport, consum, igualtat de gènere…
Facilitar la seva accessibilitat als espais i reduir les barreres arquitectòniques.
Consideració especial i atenció preferent a les persones amb capacitats diverses que tinguin necessitat de més suport per a la seva autonomia personal (assistència domiciliària, programes de vida independent, respir familiar…).  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Feminisme i LGTBI+
  Anar a  Urbanisme, Obres i Serveis municipals