L’acció del govern del municipi s’ha de fer AMB i PER la ciutadania, de forma col·laborativa i transparent.

Realitzar consultes ciutadanes alhora de prendre les grans decisions del poble les quals han de ser vinculants.

Promoure i regular les Iniciatives Legislatives Populars en el marc competencial municipal, en les que la ciutadania pugui participar i proposar amb resultat vinculant.

Recuperar els Plens mensuals.

Retransmissió de la totalitat dels Plens via radio municipal i/o streaming per la web.

Millorar les audiències públiques fent que les aportacions del ciutadans i les preguntes i els precs formin part de l’acta.

Pluralitat en el butlletí municipal i la ràdio pública, i tenir-los com a mitjans culturals, participatius i democràtics, en els que el dret d’expressió sigui l’eix vertebrador.

Fer públic el patrimoni dels membres de la Corporació, abans i desprès del mandat.

Sous públics i limitació de les retribucions a estàndards lògics i assumibles, en la línia de municipis similars.

Establir un sistema de rendició de comptes (digital i analògica) on els regidors i regidores, directors o directores de serveis, i alcalde o alcaldessa rendeixin comptes, de forma periòdica i transparents, de la seva activitat i acció de govern.

Limitació dels mandats a dos legislatures.