Potenciar els espais naturals i agrícoles

Revisar el plantejament urbanístic amb la finalitat de preservar l’entorn i limitar el creixement expansiu de la construcció, reconsiderant els àmbits delimitats del sòl urbanitzable.

Informar i fer participar de manera activa als vilatans i vilatanes sobre qualsevol actuació que representi una modificació del plantejament urbanístic.

Establir periòdicament comissions urbanístiques de participació amb l’objectiu d’informar i de rebre propostes sobre les actuacions en via pública i els espais lliures i difondre eficaçment el contingut de totes i cadascuna d’aquestes propostes urbanístiques.

Estudiar possibles recorreguts per a vianants i bicicletes que connectin centres d’interès i equipaments de tot l’àmbit territorial del municipi.

Implantar una senyalització d’itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda en el nucli urbà.

Analitzar la funcionalitat i utilització actual dels equipaments públics i potenciar les activitats.

Prioritzar la dotació de serveis bàsics a les urbanitzacions en situació de més precarietat i atendre la sostenibilitat dels mateixos.