Programa 2019 - Activitats Físic-Esportives

Millora i adequació dels equipaments i dels espais exteriors existents i adequació de nous en diverses urbanitzacions del municipi.
Oferir amplis horaris en l’accés a les instal·lacions.
Suport i difusió de les entitats esportives i dels seus esdeveniments esportius, així com de les iniciatives d’activitat física existents o que es proposin.
Vetllar perquè l’esport i les activitats físiques puguin ser accessibles per a tothom.
Vetllar per la millora de l’oferta i de la qualitat de les activitats físic-esportives.
Fomentar el treball transversal de les activitats físic-esportives en àrees d’educació, sanitat, gent gran, joventut, cultura, urbanisme (en l’espai públic), sostenibilitat ambiental (gestió energètica), promoció econòmica (gran potencial per dinamitzar l’economia local).  Pujar a  Programa Electoral 2019
  Tornar a  Govern obert, transparent, ètic i eficient. Participació ciutadana
  Anar a  Cultura i Patrimoni cultural i natural