1. PRINCIPIS GENERALS D’ÈTICA POLÍTICA I RADICALITAT DEMOCRÀTICA

Aquest Codi Ètic pretén establir valors i compromisos que Movem Vacarisses considera imprescindibles per dur a terme una política que posi la vida de les persones en el centre de la seva acció i adaptada als temps actuals.

Movem Vacarisses aposta per una nova manera de fer política sustentada en els valors de radicalitat democràtica, participació, transparència, col·laboració, pluralitat, compromís amb la ciutadania i feminisme. Els valors i compromisos que Movem Vacarisses adquireix han de reflectir els d’una societat participativa, democràtica, igualitària i ambientalment respectuosa, per la qual aposta, i han de ser presents en la seva estructura, organització i funcionament, abastant tots els espais que la conformen.

Movem Vacarisses realitzarà una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania, establint mecanismes democràtics eficaços que potenciïn l’apoderament popular i la participació directa en els afers polítics, potenciant espais, canals i mesures que garanteixin que tothom pugui participar-hi en igualtat de condicions.

Mantindrà la seva independència de qualsevol relació que pugui portar al sotmetiment d’interessos que no responguin als de la ciutadania a la qual representa, al mateix temps que utilitzarà mecanismes de transparència i retiment de comptes tant pel que fa a aspectes econòmics com a l’activitat de les persones electes o dels òrgans que la componen.

Així mateix, establirà mecanismes per acabar amb els privilegis de què han gaudit part dels càrrecs polítics i càrrecs institucionals durant molts anys i que els han portat a allunyar-se de la ciutadania per a la qual treballen.

Els principis recollits en aquest Codi Ètic comprometen totes aquelles persones que participin a Movem Vacarisses en tots els seus espais segons les seves responsabilitats i funcions.

Totes les persones que participin a Movem Vacarisses es comprometen a defensar el respecte i l’aplicació de la Declaració Universal de Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat; a promoure la igualtat i lluitar contra qualsevol forma de racisme, xenofòbia, masclisme o exclusió per identitat de gènere o orientació sexual; i a respectar la llibertat d’expressió i rebutjar comportaments autoritaris, promovent la participació respectuosa i el debat honest de totes les persones en qualsevol dels espais de Movem Vacarisses.

2. INDEPENDÈNCIA FINANCERA I GESTIÓ ÈTICA DELS RECURSOS

2.1. Finançament

Per tal de mantenir una acció política independent de grups de pressió o d’interessos empresarials, Movem Vacarisses no acceptarà crèdits bancaris ni assumirà deutes ni compromisos anteriors contrets per altres organitzacions amb entitats financeres.

Movem Vacarisses aposta fermament pel finançament públic suficient i l’autofinançament. Movem Vacarisses es finançarà mitjançant les subvencions electorals pertinents, les aportacions d’excedents de salaris de càrrecs electes i les aportacions directes de la ciutadania, establint un límit màxim a les donacions privades, que en cap cas podran ser anònimes ni superiors als 6,000 € anuals, i fomentant el micromecenatge finalista, en el marc de la legislació vigent, d’acord amb els seus principis i valors polítics, així com altres formes de finançament de caràcter cooperatiu i socialment responsable.

Movem Vacarisses es compromet a gestionar els seus recursos financers, sempre que sigui possible, amb entitats de banca ètica, en coherència amb els principis i valors de l’organització, potenciant d’aquesta manera formes alternatives a les entitats bancàries que han estat part activa de la crisi actual i que segueixen beneficiant-se’n en detriment de la societat.

2.2. Despeses

Movem Vacarisses es compromet a seguir principis de responsabilitat i sobrietat en les despeses dels seus recursos. Apostarà clarament per una limitació de les despeses en les campanyes electorals, sempre ajustant-se al que marqui la legislació vigent, tot prioritzant la col·laboració ciutadana enfront de la contractació de serveis.

3. DEMOCRATITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ POLÍTICA, FISCALITZACIÓ I RETIMENT DE COMPTES

3.1. Retiment de comptes, defensa del programa polític i participació de la ciutadania:

Movem Vacarisses ha d’establir mecanismes presencials i en línia de seguiment i retiment de comptes dels càrrecs electes o de lliure designació pel que fa al compliment dels programes electorals i el conjunt d’actuacions desenvolupades des de les institucions o l’organització.

L’organització facilitarà mecanismes que garanteixin la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, econòmic, ambiental o urbanístic als corresponents àmbits territorials, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat.

3.2. Transparència respecte a l’activitat dels càrrecs electes:

Els càrrecs electes es comprometen a fer públiques les seves agendes de treball institucional, ordres del dia i actes d’acords de les reunions realitzades en l’exercici de la seva responsabilitat.

Queden excloses d’aquesta obligació les activitats que exigeixin discreció política o les que puguin perjudicar actuacions d’investigació de possibles irregularitats.

Els càrrecs electes faran pública la declaració de tots els seus ingressos, béns, rendiments patrimonials, participació en societats mercantils i patronats de fundacions, i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

3.3. Censura i revocació de càrrecs públics

Tots els càrrecs electes i/o de lliure designació de Movem Vacarisses podran ser revocats per mala gestió, per incompliment flagrant i no justificat del programa o del Codi Ètic, mitjançant els mecanismes que estipulen els Estatuts de CatComú.

3.4. Incompatibilitats laborals posteriors a l’exercici de càrrecs públics

Els càrrecs electes no podran accedir durant un període mínim de cinc anys a càrrecs de responsabilitat (consells d’administració i alta direcció, càrrecs de confiança o de lliure designació, que no hagin estat proveïdes per oposició o concurs públic), en empreses creades, regulades o supervisades per les administracions o que hagin estat beneficiàries de contractes públics amb els límits que preveu la legislació vigent, dins de l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció pública.

La Comissió Executiva Nacional de CatComú serà la responsable d’emetre una resolució sobre la incompatibilitat laboral en cada cas. Aquesta resolució podrà ser, en tot cas, recorreguda davant la Comissió Democràtica de Garanties, qui haurà d’emetre una resolució o dictamen (segons estableixi el seu reglament intern), que tindrà caràcter de fermesa.

Estaran exemptes d’incompatibilitat aquelles persones que, havent tingut una excedència, tornin a l’empresa en la qual treballaven amb anterioritat.

La incompatibilitat laboral està contemplada per evitar casos de portes giratòries, i en cap cas suposarà un impediment perquè les persones que hagin ostentat càrrecs públics puguin reincorporar-se a la vida laboral o els seus antics llocs de feina.

4. DIGNIFICACIÓ DE LA POLÍTICA, SUPRESSIÓ DE PRIVILEGIS I MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ

4.1. Supressió de privilegis:

Movem Vacarisses ha de garantir els mecanismes perquè els seus càrrecs electes o de lliure designació renunciïn:

Movem Vacarisses es compromet a treballar perquè a les institucions no hi hagi privilegis donats pel càrrec, sinó les despeses i retribucions justes en el desenvolupament de les funcions dels càrrecs públics.

4.2. Renúncia a dietes i remuneracions addicionals

Els càrrecs públics electes renunciaran a les dietes, sous o indemnitzacions addicionals per assistència a reunions dels òrgans de direcció o administració dels òrgans públics. Queden exempts de la renúncia aquells càrrecs públics que no percebin cap remuneració per la feina que impliqui l’exercici de les funcions del seu càrrec.

Queden també exemptes de la renúncia les despeses en les quals incorrin els càrrecs públics en l’exercici de les seves funcions relacionades amb manutencions, allotjaments i desplaçaments, degudament justificades.

4.3. Salaris i excedents de salaris

S’estableix una limitació de sou màxim de 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i en cassos excepcionals es podrà arribar a un màxim de 4,5 vegades el SMI, en funció de les responsabilitats que s’assumeixin, població, etc.

4.4. Limitacions de mandats

Com a mesura per evitar la creació de “carreres polítiques”, i per tal de facilitar l’apoderament i la participació, els càrrecs de responsabilitat, els càrrecs públics i càrrecs electes no podran superar el límit de dos mandats en un mateix o en diferent càrrec, evitant d’aquesta manera la concatenació de càrrecs públics per un període superior a l’establert en aquest Codi Ètic; o, en el cas d’eleccions anticipades, el seu equivalent en anys (8 anys) finalitzant sempre el mandat. Per motius extraordinaris debatuts, consensuats i aprovats pel Consell Nacional de CatEnComú es podrà prorrogar un tercer mandat. En tots els casos, haurà d’haver-hi processos interns d’eleccions primàries, d’acord a allò que estableixen els reglaments de processos electorals interns.