Accions concretes dirigides a atendre les necessitats prioritàries davant de les dràstiques retallades i pèrdues de drets fonamentals de la persona.

Garantir el dret a l’alimentació durant tot l’any a totes les persones que ho necessitin.

Garantir els subministraments mínims d’aigua, llum i gasoil a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

Lluitar per tenir un poble lliure de desnonaments i amb accés a l’habitatge.

Ampliar els recursos municipals destinats al suport i orientació técnico-jurídica de les famílies que pateixen processos d’execució hipotecària.

Elaboració d’un Pla de mobilització urgent d’habitatge, amb especial atenció a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen amb condicions d’infra-habitatge, als joves amb dificultat d’emancipació, i a la gent gran amb manca d’autonomia.

Fer un estudi dels habitatges buits existents a la vila: veure quina és la seva titularitat (entitats bancàries, immobiliàries) i negociar amb ells.

Sancionar els bancs que mantinguin cases buides. Aplicar recàrrecs del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles que desprès d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

Posar en el mercat de lloguer els habitatges buits i/o els que els propietaris o propietàries vulguin destinar per aquest fi amb garantia de pagament.

Deixar de treballar progressivament amb aquests bancs i començar a operar amb banca ètica.