25 camvis que Catalunya mereix - En Comú Podem

La primera prioritat: una salut forta i 100% pública

1. Pacte Nacional per la Salut pública. Mai més retallades. Incrementarem la despesa sanitària i les plantilles del personal sanitari i millorarem les seves condicions de treball. Destinarem com a mínim el 7% del PIB a salut, per equiparar-nos a les mitjanes europees.

2. Pla per desmercantilitzar i desprivatitzar el sistema sanitari. Internalitzar l’assistència a residències, rehabilitació, logopeda, servei d’emergències 061 i transport sanitari. Revisar totes les externalitzacions. Nova llei del Sistema Nacional de Salut de Catalunya per a un sistema de salut de gestió plenament pública i sense cabuda per a l’ànim de lucre.

3. Prioritzar l’atenció primària i la salut pública. Garantir,com a mínim, el 25% del pressupost per a la primària i duplicar el pressupost per la salut pública. Ampliar l’atenció sanitària: al final de la pròxima legislatura, tota la població ha de tenir accés al dentista públic i atenció psicològica pública ben dotada. La salut mental no pot dependre dels diners que tingui cadascú.

Un escut social per protegir la gent

4. Aprovar un pla pobresa zero. Acabar amb la pobresa infantil. Doblar l’aportació per fill-filla a càrrec en la Renda Garantida de Ciutadania. Incrementar el nombre de famílies que reben la RGC a totes les que hi tenen dret. Sumar a la RGC una prestació vinculada per a despeses d’habitatge, que són una de les fonts de pobresa clara. Realitzar un pla pilot a Catalunya per impulsar la renda bàsica universal.

5. Impulsar una renda Covid. Ajudes als treballadors i treballadores més afectades per la crisi i en situació més precària. Implementar un pla de xoc per al sector turístic i promoure un nou model turístic sostenible.

6. Pla per la igualtat educativa. Augmentar els recursos en educació per tal de reduir ràtios, personalitzar l’educació i garantir la inclusivitat. Desplegar el Pacte contra la Segregació amb els recursos necessaris i una estratègia contra l’abandonament escolar. Pla de digitalització per acabar amb la bretxa digital. Avançar cap a una xarxa única pública, universal i plenament gratuïta, incorporant progressivament els centres concertats a la xarxa pública. Universalitzar l’etapa 0-3 a través de la tarifació social.

7. Pel dret a un habitatge accessible. Convertir l’INCASÒL en el principal operador públic català de construcció, prioritzant la inversió en construcció d’habitatge públic de lloguer fins a arribar a destinar l’1,5% del PIB a polítiques d’habitatge, i així avançar fins a aconseguir que el 15% del parc d’habitatge de Catalunya sigui protegit. Fer complir la 24/2015, obligant els grans propietaris a oferir lloguer social a les famílies vulnerables i a mobilitzar pisos buits, sancionant i duent a terme procediments d’expropiació en cas d’incompliment. Destinar els recursos necessaris per fer efectiva la llei de contenció de rendes de lloguer i sancionar els incompliments.

8. Garantir l’accés a la cultura com a bé essencial. Destinar el 2% del pressupost a les polítiques culturals. Desenvolupar el caràcter essencial de la cultura per garantir el dret a l’accés, la formació i l’exercici laboral de les seves treballadores amb contractacions dignes i les prestacions socials adients.

9. Per un sistema públic de cures amb perspectiva de gènere. Desenvolupar el quart pilar de l’Estat de benestar. Garantir el dret universal i individual a accedir als serveis i prestacions d’atenció a la infància, a la dependència i a la lluita contra l’exclusió. Incrementar les dotacions pressupostàries fins a arribar a les mitjanes europees i crear nous llocs de treball amb condicions dignes.

Un horitzó verd i feminista

10. Liderar la transició ecològica. Reduir els gasos d’efecte hivernacles fins al 65% l’any 2030. Assolir en 2040 l’objectiu d’un model energètic 100% renovable. Crear una vicepresidència de transició ecològica que lideri el compliment de la llei de canvi climàtic. Abandonar els projectes de grans infraestructures contraris als objectius climàtics.

11. Impulsar un model energètic democràtic i distribuït, lliure de l’oligopoli. Promoure les comunitats energètiques i l’autoconsum, així com la participació de la gent del territori en els projectes de renovables. Crear una empresa pública d’energia. Aprovar plans per impulsar la transició energètica preservant els valors del territori.

12. Reindustrialitzar Catalunya per crear llocs de treball verds. Acordar un nou Pacte Nacional per la Indústria, que prioritzi la transició energètica, la digitalització i l’economia circular. Condicionar els ajuts públics a la permanència a llarg termini de les empreses i la creació d’ocupació estable. Establir la participació pública en empreses estratègiques que rebin ajuts públics. Destinar el 3% del PIB a recerca i innovació.

13. Per una nova relació amb la natura. Establir una estratègia efectiva de conservació de la biodiversitat amb una llei del patrimoni natural. Aprovar un pla d’adaptació al canvi climàtic dels ecosistemes més vulnerables. Assolir el bon estat de rius i aqüífers. Convertir l’aigua en un bé comú i no en un negoci. Aprovar una llei de residu basada en el residu zero. Prohibició dels plàstics d’un sol ús.

14. Per un sistema fiscal just, verd i solidari. Augmentar la contribució a les finances públiques dels patrimonis més alts mitjançant modificacions de l’impost de patrimoni, de successions, l’impost als habitatges buits i eliminant beneficis fiscals a les rendes més altes. Impulsar la fiscalitat verda.

15. Fomentar una agricultura i una ramaderia ecològiques. Fixar preus mínims dels productes agrícoles per protegir la pagesia de les grans intermediàries. Executar un pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda km 0. Facilitar l’accés a la terra a la nova pagesia compromesa amb els projectes agroecològics.

16. Garantir el dret a la conciliació i al treball en condicions d’igualtat. Impulsarem una llei de promoció de la corresponsabilitat i la sostenibilitat de la vida amb actuacions laborals, socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat dels homes en les cures.

17. Impulsar una llei de drets sexuals i reproductius. Assegurar l’accés a l’atenció sexual i reproductiva, així com l’autonomia per decidir sobre el propi cos sense discriminacions. Garantir la interrupció voluntària de l’embaràs, a tot el territori, per la xarxa pública; en cap cas el dret a l’objecció de consciència anirà en detriment dels drets de la pacient.

Reconstruir l’autogovern i decidir el nostre futur

L’horitzó de la República plurinacional federal

18. Impulsar el diàleg i la negociació com a l’únic camí. Desjudicialitzar el conflicte. La taula de diàleg és el marc adient per vehicular les possibles solucions. L’acord polític a què s’arribi en les negociacions ha de ser referendat per la ciutadania. Acordar una llei que estableixi un procediment que permeti consultar a la ciutadania sobre el futur polític i que reguli el referèndum, en la línia de la “llei de la claredat” del Canadà.

19. Fer avançar l’autogovern i Impulsar un nou model de finançament. Catalunya ha de poder obtenir els seus ingressos dels tributs pagats per la seva ciutadania i n’ha de tenir capacitat de decisió i de gestió, de forma compatible amb la solidaritat i la cohesió territorial amb la resta de territoris de l’Estat. Compliment de la DA 3ª d’inversions en infraestructures.

20. Enfortir el municipalisme. Aprovar una nova llei de governs locals i una llei de finances locals per garantir l’autonomia local, més competències, i suficiència i capacitat financera als ajuntaments per garantir els serveis públics i el desenvolupament local.

21. Mai més corrupció. Impulsar una acció integral contra la corrupció. Aprovar codis ètics dels càrrecs públics i reforçar el règim d’incompatibilitats. Impulsar el registre de grups de pressió i garantir plenament la transparència amb l’accés a la informació de tota la ciutadania.

Una Catalunya inclusiva per a tothom

22. Aprovar una llei d’equitat territorial i una llei de barris verds. Garantirem l’accés als serveis i les oportunitats arreu del territori i impulsarem la rehabilitació urbana, ambiental i social de les zones urbanes més desafavorides i de les viles.

23. Potenciar l’envelliment actiu i l’autonomia personal. Universalitzar l’accés a una cartera integral d’atenció domiciliària, assistent personal de teleassistència i centres de dia. Garantir una plaça pública de centre residencial a les persones que ho requereixin. Nou model de residències com a llars compartides que garanteixin l’autonomia personal.

24. Per l’emancipació juvenil. Promoure habitatges públics de lloguer destinats a menors de 35 anys, una educació superior amb un sistema de matrícules progressives per no deixar ningú enrere i recuperar les beques salari.

25. Per una Catalunya més diversa, oberta i plural. Crear un sistema de primera acollida adequat a les necessitats de les persones migrades. Garantir l’accés als serveis públics de totes les persones, independentment de la seva situació administrativa. Promoure als ajuntaments l’empadronament actiu.