En els darrers mesos s’ha instal·lat el marc deque l’economia mundial, en especial l’europea i la nord americana, s’encaminen cap a una recessió econòmica. La recessió econòmica és innegable. La majoria d’anàlisis econòmiques mostren un fort alentiment del creixement mundial, en especial en aquells països que tenen una major tendència a l’exportació.

Davantaquest escenari d’incertesaeconòmica on la majoria de famílies encara no ha superat la crisis anterior, és més necessari que mai blindar els nostres drets i sistema públic de benestar per poder enfrontar-nos aquesta recessió amb la major consistència.

El 15% de les treballadores i treballadors a Espanya estan en risc d’exclusió social. El pes dels salaris no ha recuperat els nivells pre-crisis (47% del PIB, descens d’un 6%), mentre que el benefici empresarial s’ha incrementat un 3% aconseguint el 42,5%.

Amb les Reformes laborals del PP i del PSOE enfonsant els salaris de la poblaciótreballadora, les cotitzacions socials s’han ressentit: l’Autoritat Fiscal Independent xifrava en 15.000 milions d’euros l’impacte de la reforma laboral de 2012 sobre els fons de la Seguretat Social.

La Bretxa de gènere existeix i suposa una diferència negativa del 37% en la quantia de les prestacions que perceben les dones respecte als homes. A més, aquesta bretxa podria incrementar-se en els pròxims anys a causa de la precarietat laboral i a la discriminació de les dones en el mercat de treball en termes d’ingressos i trajectòries laborals.

Les successives reformes del sistema públic de pensions i les consegüents retallades de drets de la ciutadania en són un exemple més d’un Govern, el del PP, que legisla per als sectors empresarials que representa: els sectors financers i empresarials que han provocat la situació actual i que la crisi la paguin els treballadors i les treballadores amenaçant l’actual model de repartiment, garantia del caràcter adequat i econòmicament suficient de les pensions actuals i futures. I això després d’aportar 90.000 milions d’euros per ajuts als Bancs i Caixes (l’equivalent a un any de pensions).

El PP buidant la “guardiola de lespensions” va portar a la fallida el sistema de pensions per a justificar la seva futura privatització i desviar un gegantesc flux de capital cap als bancs (plans privats de pensions).

El Govern de Pedro Sànchez s’ha negat fins al moment a garantir per llei la pujada de les pensions al nivell del cost de la vida i per això ara veiem com el Partit Popular amenaça amb baixar l’SMI i les pensions.

El PSOE es compromet ara, en campanya electoral, a pujar les pensions segons l’IPC aquest desembre cara el 2020 mentres que pel 28A proposava plans d’empresa com a complement a les pensions públiques.

El retard de l’edat de jubilació, en la reforma del 2011, implica unaretallada aproximada del 10% de les pensions públiques, mentre que l’ampliació del període de referència, al 2013, perjudica especialment dones i joves a causa de la precarietat laboral.

És un insult als pensionistes en general i a tots aquells que s’han mobilitzat en particular, el que es pretengui tancar un acord sense abordar l’edat de jubilació, el model de finançament o les prestacions de viduïtat.

El que alguns anomenen “podemització de la economia” s’ha demostrat clarament positiu pel país: la pujada de les cotitzacions fruit d’un augment dels salaris ha impulsat la recaudació de la Seguretat Social que ha recaudat més de 20.000 milions fins al febrer, un 6’5% que l’any anterior. Només amb salaris dignes podrem fer que les families arribin a final de mes i puguin tenir les necessitats bàsiques cobertes. Poder viure d’una manera digne és un dret.

Les nostres propostes sobre pensions i model de mercat laboral es basa en els següents eixos:

a. Drets Laborals

b. Pensions