Composició del ple de l’Ajuntament de Vacarisses en la legislatura 2019-2022

Ahir es va celebrar el primer Ple de la legislatura 2019-2022. Va ser de caràcter extraordinari pel motiu de l’establiment del cartipàs municipal.

Movem Vacarisses vam començar ja a exercir de força política en l’oposició i, front a les propostes de l’equip de govern, les nostres disconformitats van ser les següents:

Respecte a les dedicacions atorgades a les regidors/es la nostra més absoluta disconformitat respecte al fet d’assignar a un únic regidor 4 àrees:

· Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn
· Obres i Serveis
· Urbanisme
· Esports

Vam significar la impossibilitat de portar unificadament totes aquestes àrees, màxim quan en aquest mandat s’hauran de tirar endavant grans reptes, sobretot, respecte a les urbanitzacions pendents, i també per la rellevància de les tasques de medi ambient i la situació de necessitat d’arranjament en la via pública, neteja de parcel·les, etc…

No se’ns va rebatre cap raonament que pogués justificar des d’un punt de vista de gestió, de planificació o d’organització, la raó de ser d’aquesta decisió.

També vam evidenciar el primer incompliment del programa electoral d’ERC respecte a les àrees de dedicació donat que en el mateix es preveia la creació d’una regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal.

El cert és que l’equip de govern continua, com a l’anterior legislatura, ubicant el tema de la protecció dels animals a la regidoria de Sanitat, sense justificar, tampoc ahir, cap mena d’argument que ens faci veure la seva pretesa millora en la gestió i benestar dels animals.

Finalment també vam evidenciar la manca de coherència respecte a les remuneracions de les dedicacions parcials del 40% les quals, posades en relació amb la resta de retribucions parcials i de les completes, no són proporcionals sinó més altes; tampoc se’ns manifesta cap mena de justificació d’aquesta decisió la qual trenca amb el principi laboral “d’igual feina, igual retribució”.

En definitiva, un Ple a on va imperar el silenci absolut de l’equip de govern front a les nostres al·legacions quan el més recomanable, donada la seva situació de monocolor i de majoria simple, seria la necessària explicació de les seves decisions.