Serveis a les Persones

Sanitat i Consum

La salut i l’accés universal a la sanitat pública, són drets bàsics per a tothom.

Hem de tenir en compte l’impacte en la salut de les persones en qualsevol acció de govern, posant especial cura en aquells col·lectius més vulnerables.

Malgrat que els Ajuntaments no tenim competències en salut, podem treballar en promoure hàbits de vida saludables i en dotar els recursos necessaris perquè la ciutadania gaudeixi d’aquest dret.

OBJECTIUS

 • Vetllar pel dret a la salut de la ciutadania.

 • Promoure hàbits de vida saludables.

 • Donar resposta a les necessitats de les persones per tal de garantir els seus drets com a consumidors

ACCIONS

 • Control exhaustiu de les analítiques de l’aigua i millora dels protocols.

 • Col·laborar en programes d’alimentació sana i sostenible, de proximitat i temporada, impulsant el seu consum entre les famílies, els centres educatius i l’hostaleria.

 • Coordinar accions de promoció d’hàbits de vida saludable amb els i les professionals del CAP.

 • Adequar un espai digne per acollir temporalment els gossos trobats a la via pública.

 • Millorar el conveni de col·laboració per a la recollida d’animals de companyia.

 • Reivindicar el nostre CAP com a referent de l’àrea bàsica de salut.

 • Negociar amb la Generalitat la lliure opció per triar centre hospitalari a Terrassa o a Manresa.

 • Programació de cursos de manipuladors d’aliments.

 • Campanyes destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables.

 • Donar suport a aquelles entitats que promoguin el consum sostenible i de productes de proximitat.

Educació

L’educació és un element estratègic per al desenvolupament de la nostra vila i ens pertoca abordar el repte educatiu amb un objectiu clar i ferm. La irrenunciable igualtat d’oportunitats i accés a una educació pública.

OBJECTIUS

 • Vetllar per una educació inclusiva, catalana, laica, plural, integral i compromesa amb el medi ambient.

 • L'educació com un dret inherent que implica a les persones al llarg de la vida.

ACCIONS

 • Dinamitzar el consell escolar municipal (CEM) com a òrgan d’orientació i participació de la comunitat educativa.

 • Controlar el mapa escolar del nostre municipi per garantir la completa escolarització de l’alumnat d’educació obligatòria.

 • Donar suport als infants, d'infantil i primària, amb necessitats educatives especials, dins de la franja d’horari de menjador; demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat els recursos per donar-hi suport dins de l’horari lectiu.

 • Coordinar jornades de treball conjunt entre alumnat de primària i secundària en cossos voluntaris d'ADF, Protecció civil i bombers, per fomentar valors solidaris i millor coneixement de l´ entorn.

 • Senyalitzar camins o rutes segures per accedir a les escoles a peu o amb bicicleta.

 • Coordinació amb altres serveis municipals per afavorir diferents programes escolars (prevenció de drogo-dependència, maltractaments, promoció de la salut de l’alimentació saludable, d'activitat física, i d'educació viaria.).

 • Continuar organitzant els casals d’estiu i ampliar l’oferta fins als 16 anys, subvencionar els casals perquè tinguin preus assequibles. Donar suport a infants amb necessitats especials.

 • Estudi per part de la Diputació sobre les escoles bressol, per tal de millorar-ne l’organització i, si s’escau, el seu funcionament.

 • Elaborar i aplicar la tarifació social a les activitats educatives en funció de la renda.
  Subvencionar els llibres de text, material didàctic complementari i material informàtic.
  Reduir la quota mensual del servei d’escoles bressol.
  Reduir la quota del servei de menjador de les escoles bressol.
  Millorar les bonificacions a les famílies monoparentals.
  Establir subvencions a l’alumnat de l’Escola de Municipal de Música.

 • Seguir potenciant l’espai familiar a les escoles bressol.

 • Mantenir, millorar i incrementar el servei de reforç escolar.

 • Apostar i donar suport a les iniciatives, tant dels Centres Educatius i les AMPA’s, sobre la reutilització i socialització dels llibres.

 • Fomentar una participació més oberta en els Centres Escolars amb major implicació de les famílies conjuntament amb el professorat.

 • Reivindicar al Departament d'Ensenyament la realització de cicles formatius al nostre municipi.

 • Fer un estudi de les necessitats formatives de les persones adultes del municipi.

 • En funció dels resultats de l’estudi valorar la creació d’una escola d’adults aprofitant els recursos ja existents o subvencions.

 • Millora de les condicions acústiques de l’Escola de Música.

Esports

OBJECTIUS

L’esport ha de ser un element de cohesió social i que estigui a l’abast de tothom, aprofitant les possibilitats del nostre municipi per promoure activitats esportives relacionades amb la natura, promocionant la pràctica esportiva com a millora de salut i qualitat de vida.

ACCIONS

 • Crear el Consell Esportiu Municipal.

 • Creació de la Guia de l'Esport.

 • Ajudar i potenciar la creació d'equips esportius femenins.

 • Aconseguir les subvencions suficients que permetin la construcció del camp de futbol de gespa artificial.

 • Fer un estudi de costos i viabilitat per construir un rocòdrom al poliesportiu.

 • Mantenir el suport a la cursa de la Campana.

 • Aplicar bonificacions a les activitats i instal·lacions esportives municipals en funció de capacitat econòmica.

 • Replantejar i potenciar nous espais al Poliesportiu, així com la seva millora.

 • Fomentarem l'esport escolar i de base, potenciant la pràctica d'esports minoritaris.

Cultura, Festes i Patrimoni

OBJECTIUS

 • La cultura ha de ser un instrument al servei de la cohesió social, on esdevingui una prioritat l’optimització dels recursos existents conjuntament amb la població. Treballant també , en una oferta de qualitat repartida al llarg de l’any.

 • D’altra banda, no podem renunciar a les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni, que ha d’estar protegit i difós, i que suposa una singularització que ens pot permetre un aprofitament donant a conèixer la nostra vila arreu.

ACCIONS

 • Dotarem de contingut el Casal de Cultura, farem les millores tècniques necessàries i licitarem la concessió del bar, convertint-lo en un espai artístic i de creativitat obert a tothom

 • Donar suport als programes existents al municipi per a fomentar la lectura en anglès i el coneixement de les biblioteques

 • Racionalitzar els horaris de la biblioteca per adaptar-los a les necessitats reals

 • Actualitzarem i farem difusió del mapa del patrimoni local

 • Afavorir la investigació de la història de Vacarisses i continuar amb les sessions de treball sobre la memòria històrica

 • Crear un fons fotogràfic que reculli el passat de la nostra vila

 • Fer les gestions necessàries per retornar a Vacarisses les restes arqueològiques trobades a la Cova dels Lladres

 • Reordenar i racionalitzar els equipaments municipals per donar un millor servei a les entitats

 • Cercar agermanaments culturals amb altres localitats

 • Donar suport als i les artistes locals i contribuir a la difusió de la seva obra

 • Declarar el Ferrer Vell Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

 • Digitalitzar i difondre els documents de l'arxiu municipal

 • Mantenir el suport econòmic a la Biblioteca

 • Donar suport a les entitats que treballin en la difusió de la cultura popular catalana dins i fora del municipi

 • Treballarem per unes festes majors més participatives

 • Declarar la Festa Major Petita com a Festa d'Interès Local i potenciar-la per tal que esdevingui festa de referència i fer la inscripció al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

 • Reglament Regulador del Servei Públic de la Biblioteca el Castell de Vacarisses

 • Donar suport a la Candidatura de la Colla Gegantera de Vacarisses per a l’organització de la Fira del Món Geganter 2017

Joventut

OBJECTIUS

 • Continuar treballant perquè l'oferta lúdica sigui variada i arribar a totes les sensibilitats

 • Promoure la participació i l'associacionisme juvenil.

 • Com a col·lectiu especialment castigat per l'atur garantirem la formació i l'orientació laboral.

 • Promoure l'ús des transport públic.

ACCIONS

 • Treballar per a la constitució del Consell municipals de joves.

 • Desenvolupar i implementar el Pla Local de Joventut.

 • Destinar un espai municipal a l'aire lliure per activitats esportives i de lleure.

 • Desenvolupar els programes Activa't, Start, Programa de Garantia Juvenil.

 • Seguirem apostant per les classes de reforç escolar al Punt de Vol.

 • Aprofundir en l'autogestió del Punt de Vol.

 • Aplicar un descompte del 20% a les T10 de 2 zones.

 • Fer difusió de la T12.

 • Farem assessorament sobre programes de treball i/o formació fora del país.

 • Ampliar l'oferta del pack jove fins els 16 anys.

Infància

OBJECTIUS

 • Tenir en compte els infants de la nostra vila des de tots els àmbits municipals apostant per la transversalitat en la forma de treballar.

 • Promoure la relació intergeneracional.

ACCIONS

 • Creació de la regidoria d’infància.

 • Elaboració del pla local d'infància.

 • Creació d'un Ple infantil.

 • Realitzar activitats conjuntes que permetin les relacions intergeneracionals.

 • Fer una guia de la Infància que reculli totes les activitats relacionades entre els 0 i 12 anys.

Participació Ciutadana, Transparència i Bon Govern

OBJECTIUS

 • El govern municipal cercarà mecanismes de participació i complicitat amb la ciutadania per tal que les actuacions i gestions que els afectin siguin consultades i debatudes.

 • Treballar per posar de relleu que cal el compromís de tots i totes per avançar en la millora del bé comú.

 • Garantir el dret d’accés a la informació pública i fer avenços importants en matèria de bon govern i govern obert.

ACCIONS

 • Desenvolupar i aplicar el reglament de participació ciutadana.

 • Organitzar consultes sobre temes rellevants del municipi.

 • Treballarem perquè qualsevol queixa ciutadana sigui atesa amb el màxim de celeritat.

 • Donar continuïtat a la comissió de seguiment de les obres de la C-58 fins a garantir la correcta finalització.

 • Fer una prova pilot per traslladar un punt d'atenció ciutadana a les urbanitzacions més llunyanes.

 • Donar suport i eines a les entitats amb la finalitat d'assessorar-les i potenciar els serveis comuns per optimitzar recursos .

 • Informar la ciutadania sobre les oportunitats que ofereixen les diferents administracions.

 • Començar gradualment a fer pressupostos participatius, tant en la fase d'elaboració com en la seva posterior avaluació.

 • Promoure el voluntariat per accions cíviques i socials.

 • Potenciar el teixit associatiu en els esdeveniments del municipi.

 • Creació del Consell de Vila.

 • Presentar PAM durant el primer any de legislatura.

 • Retre comptes periòdicament del nivell d'acompliment del PAM.

 • Rebaixar el sou de l'alcalde i regidors per adequar-los al que recomanen les entitats municipalistes.

 • Elaborar un Codi ètic per a càrrecs electes i personal de l’Ajuntament.

 • Limitació mandat a un màxim de dues legislatures.

 • Publicació de bens i patrimoni.

 • Introduir dades al Portal de Transparència i mantenir-lo actualitzat.

 • Celebració de plens mensualment.

Acció Social

La intervenció municipal tindrà com a principis bàsics la garantia dels drets socials, la no discriminació i la reducció de les desigualtats socials.

OBJECTIUS

 • Universalització de l’accés als serveis socials

 • Lluitar contra la pobresa energètica

 • Treballar per la inclusió social

ACCIONS

 • Garantir beques menjador a totes les famílies que ho necessitin.

 • Treballar en un protocol d'accés als serveis socials per garantir el dret de la ciutadania en igualtat de condicions per a tothom.

 • Coordinar el projecte RECOOPEREM amb el Rebost Solidari i l’entitat que el gestiona i valorar la seva ampliació per oferir menjar a domicili a persones amb dificultats per cuinar o desplaçar-se, per tal que puguin seguir una dieta equilibrada.

 • Garantir els subministraments mínims bàsics a les famílies amb vulnerabilitat econòmica i/o social.

 • Crear la Mesa de Serveis Socials Municipal per proposar accions coordinades entre totes les regidories per donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat.

 • Posar en marxa l'Espai dels Infants (aula socioeducativa).

 • Introduir la figura d'un/a educador/a social per treballar en espais oberts.

 • Signar un conveni de col·laboració amb l'entitat que coordina el rebost solidari per garantir el seu bon funcionament i continuïtat.

 • Mantenir la qualitat del SAD (treballadora familiar) i adaptar-lo a les necessitats actuals.

 • Mantenir el servei d'atenció psicològica.

 • Donar suport a les persones cuidadores amb accions formatives i de suport psicològic.

 • Informar i gestionar els ajuts públics d'arranjament d'habitatges per a persones depenents i gent gran.

Cooperació i Solidaritat

Vacarisses ha demostrat ser una vila solidària, membre del Fons Català de Cooperació, i que seguirà impulsant iniciatives contra la pobresa i les desigualtats al món.

L’àrea de Cooperació no es vol limitar únicament a la subvenció de projectes de cooperació al desenvolupament i a les emergències humanitàries, sinó que vol fer un pas més enllà realitzant accions de sensibilització i emprenent accions que promoguin un desenvolupament humà sostenible fonamentat en l’ampliació de drets, capacitats i oportunitats de totes les persones.

OBJECTIUS

 • Promoure, realitzar i finançar projectes de cooperació al desenvolupament que ajudin a resoldre mancances concretes de pobles i comunitats, tant de forma directa com a través d’ONG’s, institucions o altres organismes.

 • Sensibilitzar la ciutadania envers el desenvolupament humà sostenible i la defensa dels Drets Humans.

ACCIONS

 • Continuarem donant suport a projectes de cooperació internacional amb la convocatòria de projectes valorats i justificats a través del Fons Català de Cooperació

 • Incrementar progressivament l’aportació a la cooperació internacional fins a arribar al 0,7% del pressupost anual de l’ajuntament de manera progressiva durant el mandat.

 • Treballarem, com a municipi o col·laborant amb altres entitats supra-municipals, per la plena integració de la població refugiada víctima de les guerres. Donarem, si és necessari, suport específic a persones refugiades en trànsit.

 • Seguirem donant suport a aquelles accions i activitats de caire solidari i les entitats que les promouen al municipi, com per exemple, La Marató de TV3.

 • Difondrem, sensibilitzarem i donarem suport a temàtiques diverses relacionades amb els Drets Humans i el Foment de la Pau i la Cooperació.

 • Programarem conjuntament amb altres àrees de l’ajuntament i centres docents programes i activitats que potenciïn la cooperació al desenvolupament.

 • Promoure l’economia social, facilitant informació sobre cooperatives de treball, de consum, empreses d’inserció, etc. i propiciant la col·laboració amb aquest tipus d’organitzacions.

 • Fomentar programes de Responsabilitat Social Corporativa, tant a indústria com a comerços del municipi.

Gent Gran

OBJECTIUS

Vetllar per un envelliment actiu i saludable, defensant la gent gran com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i tenir en compte les particularitats del col·lectiu, aprofitant el potencial de l’experiència de la gent gran com a valor social a transmetre.

ACCIONS

 • Promoure activitats on puguin confluir diferents generacions per tal de compartir experiències i coneixements ,com per exemple plantejant el casal de la gent gran com un espai obert a tothom.

 • Creació del Consell Municipal de la Gent Gran.

 • Crear una borsa de voluntariat de gent gran per col·laborar en tasques cíviques, solidàries i d'acompanyament.

 • Potenciar l'exercici per mantenir hàbits de vida saludable

 • Ampliar el ventall de tallers i activitats per fomentar que la gent gran sigui ciutadania informada i activa .

 • Reprendre el projecte de memòria històrica .

 • Acostar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a gent gran amb l'objectiu de reduir la marginació, la solitud i la separació entre generacions.

 • Fer un conveni amb empresa de tele-assistència per custòdia de claus.

 • Fer més activitats lúdiques.

Polítiques d'Igualtat

OBJECTIUS

 • Lluitar contra la violència gènere potenciant accions i programes de prevenció des de diferents àrees i edats.

 • Afavorir la coeducació als diferents àmbits municipals.

 • Fer visibles les desigualtats de gènere.

 • Garantir l'autonomia i la llibertat de les persones.

ACCIONS

 • Crear i gestionar un protocol de violència de gènere/masclisme en el municipi i coordinar-lo amb els diferents professionals.

 • Garantir l'atenció psicològica i un servei de consultes legals adreçats a dones i col·lectiu LGTB.

 • Crear i desenvolupar un pla de polítiques d'igualtat.

 • Donar suport a les iniciatives i activitats que dugui a terme l'associació de dones.

 • Pla d'acció LGTB.

 • Considerar tots els models familiars.

Serveis Territorials

Medi Ambient

Vacarisses ha de tenir un posicionament pro-actiu en la defensa, potenciació i implantació de criteris mediambientals i sostenibles.

OBJECTIUS

 • Vetllar per la millor conservació dels espais naturals.

 • Cal avançar cap a un model de residus zero en el què es redueixen els residus en general i s'incrementin pràctiques de reutilització de residus.

 • Prioritzar les activitats agràries i ramaderes per sobre la pressió urbanística, fomentant les activitats de caràcter agro-ecològic.

ACCIONS

 • Promocionar i/o senyalitzar rutes naturals de senderisme.

 • Recuperar camins i millorar la seva neteja i senyalització.

 • Fer un estudi de viabilitat de Mas Mimó per tal de convertir-lo en un espai d'interès lligat a activitats mediambientals.

 • Completar el mapa de patrimoni natural i cultural.

 • Continuar amb el desenvolupament del catàleg de l’arbrat del municipi.

 • Realitzar un estudi de viabilitat ecològica i econòmica per a la explotació dels nostres recursos forestals.

 • Promoure el consum de biomassa.

 • Pla estratègic de lluita contra el canvi climàtic. Elaborar i executar un pla estratègic que fixi les actuacions necessàries per a una millor adaptació del municipi a les conseqüències del canvi climàtic, amb especial atenció als recursos i espais naturals.

 • Promoure d'altres energies renovables als equipaments municipals. Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals. Millorar l’eficiència energètica en diversos equipaments públics. Consolidar una estratègia energètica dels edificis municipals, amb l’objectiu de reduir els consums de subministraments i d'implementar uns bons hàbits en el consum d'energia.

 • Adequació de l’enllumenat públic per acomplir la normativa de contaminació lumínica.

 • Impulsar campanyes informatives a la ciutadania sobre mesures d'estalvi energètic.

 • Recuperar la setmana del medi ambient.

 • Aconseguir mantenir la ISO50001 d'estalvi i eficiència energètica.

 • Creació del Consell Municipal de Medi Ambient.

 • Adherir-nos al Consell promotor del Parc Rural de Montserrat.

 • Promoure les experiències innovadores d'aplicació de la ramaderia, especialment en la gestió forestal.

 • Col·laborar en el projecte LIFE de Montserrat.

 • Contribuir a la recuperació de espais fluvials degradats (rieres del municipi).

 • Organitzar i participar en campanyes de neteja de deixalles i residus dels boscos.

 • Delimitar certs espais naturals per l’accés de vianants.

 • Netejar i clausurar abocadors incontrolats a les zones naturals.

 • Dissenyar i posar en marxa campanyes de millora del reciclatge, reducció i reutilització dels residus; valorar i fer prova pilot, en el nucli del poble, de recollida d'escombraries porta a porta.

 • Fomentar i potenciar l’ús de la deixalleria municipal.

 • Vetllar per la correcta clausura i segellament de l’abocador.

 • Reactivar el Consell de seguiment de l’àmbit de Coll Cardús ( abocador i CTR).

 • Fer accions conjuntes amb els Ens Municipals ( Consorci de residus del Consell Comarcal, Generalitat) per tal què el CTR millori la seva activitat i rendiment.

 • Treballar en una ordenança que reguli les olors. Vetllar per garantir la eliminació de qualsevol molèstia d’olors i establir un règim d'obligacions i sancions per aquelles activitats que, de forma reiterada, provoquin nivells no tolerables d'emissions molestes.

 • Potenciar la utilització del vehicle elèctric, bonificant taxes e impostos.

 • Participar activament en el projecte de reducció de població de senglars en zones urbanes i periurbanes.

 • Participar en les iniciatives de caire global que tinguin com a objectiu la millora del planeta.

 • Treballar per a evitar el malbaratament alimentari.

 • Fer el seguiment, control, i participació en la neteja de franges de protecció de incendis i parcel·les municipals.

 • Fomentar la educació mediambiental.

 • Formació i seguiment dels processos de compostatge, agricultura ecològica i permacultura.

 • Donar suport a les iniciatives de reutilització i els mercats de segona mà i d'intercanvi.

 • Informar i vetllar per un consum responsable de l’aigua.

Habitatge

L’Ajuntament gestionarà els mecanismes perquè la població accedeixi a l’habitatge digne i liderarà qualsevol iniciativa aprofitant el màxim de recursos.

OBJECTIUS

 • Cercar els mecanismes necessaris perquè la població tingui accés a un habitatge digne.

 • Liderar iniciatives encaminades a proporcionar habitatges de lloguer.

 • Lluitar per un poble lliure de desnonaments.

 • Vetllar per l’aplicació de la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

ACCIONS

 • Crear la regidoria d’habitatge

 • Elaborar el cens d’habitatges buits.

 • Prevenir els desnonaments i intervenir-hi. Cal reforçar la coordinació amb els jutjats per conèixer els processos de desnonament el més aviat possible i poder mediar amb els propietaris per arribar a una solució justa per a les dues parts.

 • Negociar amb les entitats bancàries i administracions lloguers socials assequibles.

 • Assessorar per a poder accedir a un habitatge per mitjà de models de masoveria tant urbana com rural.

 • Assessorar i derivar a les persones que tinguin problemes derivats d’impagaments de lloguer o d’hipoteques.

 • Sol·licitar ajuts que ofereixen altres administracions per a rehabilitació d’habitatges cedits o per a lloguer social.

 • Creació i aprovació d’una taxa per poder aplicar multes coercitives a les entitats bancàries que tinguin habitatges buits. Iniciar els expedients sancionadors que s’escaiguin als grans tenidors d’habitatges que incompleixin la funció social.

 • Aplicació d ela normativa d'habitatge, com la llei pel dret a l’habitatge del 2007, el Decret Llei 1/2015, de mesures urgents, i la Llei 24/2015, contra l'emergència habitacional, per posar fi als usos antisocials de l'habitatge que fan alguns grans propietaris.

Urbanisme

OBJECTIUS

Plantegem un model urbanístic d'acord amb els principis de desenvolupament sostenible, un creixement que no hipotequi mediambientalment el nostre entorn més immediat, pensant en les properes generacions.

ACCIONS

 • Constituir el Consell Assessor Urbanístic per tal de garantir la informació i participació dels vilatans i vilatanes en cas d'haver-hi algun canvi en el planejament urbanístic.

 • Iniciar contactes amb veïns i veïnes del Ventaiol i la Creu per tal d'iniciar les obres d'urbanització. Gestionarem ajuts i fraccionaments de les quotes per totes les famílies que ho necessitin.

 • Regular els criteris de construcció, rehabilitació, etc. per tal de protegir el paisatge urbà.

 • Creació d'una xarxa de camins verda que connecti els diversos nuclis habitats per transitar en bicicleta o a peu.

 • Adequar els espais actuals per optimitzar el seu ús.

 • Planificar territorial i urbanísticament, per tal d'establir zones amb diferents usos de sòl (agrícola, forestal…).

 • Adequar progressivament els espais municipals per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques.

 • Per fer més integrador el concepte, deixar de parlar d'urbanitzacions i parlar de nuclis habitats.

 • Estudiar la possibilitat d'una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i veïns, procurant una zona d'aparcament al mateix centre urbà.

 • Inici de les operacions de Delimitació entre els termes de Terrassa i Vacarisses.

Promoció econòmica, Indústria i Comerç

La nostra estructura econòmica està lligada a l'activitat industrial i el comerç. Alhora, el comerç ha de gaudir dels suport i els recursos municipals. Des de l'Ajuntament promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l'ocupació.

OBJECTIUS

 • Dinamitzar els sectors econòmics i de serveis per enfortir i facilitar la seva millora i competitivitat (indústria, comerç, fires, mercats, etc.).

 • Potenciar l’estructura industrial del municipi.

 • Promocionar Vacarisses com a vila econòmicament activa.

ACCIONS

 • Realitzar formació encaminada a generar ocupació, pensant en els nous sectors emergents.

 • Generar activitat econòmica diversificada potenciant el sector primari i potenciant el comerç i el turisme.

 • Promoure l'emprenedoria i participació en projectes d'autoocupació, a través de la cessió d'espais i dotant aquestes àrees de recursos econòmics.

 • Promocionar les cooperatives existents i promoure noves iniciatives en aquest àmbit (per exemple, a través de la Cooperativa Integral Catalana).

 • Donarem suport a nous emprenedors/es que treballin en el sector agroalimentari, promovent el producte de proximitat i ecològic.

 • Promoure fires de foment de l'artesania i de productes de creació local i la seva comercialització tan dins com fora de la vila.

 • Campanyes de promoció del comerç i restauració local.

 • Agilitzar tràmits i facilitar informació per a la instauració de nous locals (Finestreta única).

 • Garantir una gestió eficient del Servei Local d'Ocupació i de la Borsa de Treball.

 • Fer prospecció de la situació de les industries i empreses locals i incentivar la contractació a través de la Borsa de Treball local.

 • Acollir-nos a tots els plans d'ocupació local, fent incidència a aquells col·lectius més vulnerables.

 • Adaptació d'espais per al desenvolupament de noves iniciatives empresarials (viver d'empreses, coworking…).

 • Afegir-nos a totes aquelles iniciatives que permetin la implantació de noves indústries al municipi.

 • Promoure activament l'ús de la llengua catalana en el comerç urbà i en la indústria, tant en la retolació com en l'atenció al client.

 • Potenciar una xarxa de comunicació entre diferents col·lectius econòmics del municipi per crear sinergies de treball.

 • Valorar i implementar les propostes que siguin viables de l'Estudi de Desenvolupament del Comerç Local.

Turisme - Promoció econòmica

L’àrea de Turisme s’inclou, de fet, en la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, atès que el potencial turístic de Vacarisses repercuteix directament en el creixement econòmic local. Els punts forts, a nivell turístic, de Vacarisses tenen a veure, sobretot, amb la seva situació

geogràfica privilegiada, entre els Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac i el Parc Natural de Montserrat.

L’àrea de Turisme, ja sigui a partir de projectes propis o en col·laboració amb altres àrees municipals, coordina esforços i iniciatives per tal d’optimitzar aquests actius turístics i treballa com a eina de desenvolupament econòmic per a la promoció i pel desenvolupament del municipi.

OBJECTIUS

 • Potenciar el posicionament turístic de Vacarisses.

 • Incrementar el nombre de visitants i consolidar la població com una destinació turística respectant el patrimoni i la natura.

ACCIONS

 • Dissenyar i potenciar rutes d'interès com a generador de motor econòmic.

 • Explotar la proximitat dels dos parcs Naturals (Montserrat i Sant Llorenç).

 • Dur a terme accions de promoció de la restauració i el comerç local.

 • Potenciar el producte local i de proximitat (obtenció del segell de Producte de la Terra del Consell Comarcal).

 • Promoure un model de turisme familiar i d'esport i natura, i ampliar-ho també a turisme empresarial .

 • Donar a conèixer el patrimoni local.

 • Promoure la recuperació del sector primari com a eina de desenvolupament de la restauració i el comerç local.

 • Promocionar, tant a la pròpia vila com cap a l’exterior, les diferents fires i festes que es realitzin al municipi.

Obres i Serveis municipals

Una bona política d'obres i serveis que millori les infraestructures bàsiques incidint en el manteniment preventiu i la modernització repercuteixen positivament en l'estalvi. Per això cal fer un bon control i una bona planificació dels recursos disponibles per tal de millorar la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania.

OBJECTIUS

 • Millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable i les seves instal·lacions i tendir a la equitat entre la població respecte a aquest servei públic bàsic.

 • Adaptar l’enllumenat públic a les normatives d’eficiència i qualitat necessàries

 • Millorar la comunicació d’incidències de la via pública perquè arribin a l’Ajuntament d’una forma directa i operativa.

 • Estudiar i proposar alternatives a la recollida d’escombraries convencional.

 • Millorar el manteniment de jardins, places i parcs infantils del municipi.

ACCIONS

 • Treballar per garantir l'abastament futur d'aigua al municipi.

 • Anar cap la municipalització de tota l'aigua de Vacarisses.

 • Fer les inversions prioritàries en infraestructures de l'aigua (renovació i millora de xarxes i d'instal·lacions).

 • Vetllar per una bona execució del projecte l'obres de la C58.

 • Fer un control sobre la planificació de tots els serveis municipals (jardineria, recollida escombraries, manteniment de via pública, etc).

 • Implementar un servei de notificació d'incidències de la via pública.

 • Reclamar a la Generalitat la col·locació de pantalles acústiques a la C16 i C58 que afecten a zones habitades.

 • Adequació de l’enllumenat públic a la normativa de contaminació lumínica i estalvi energètic.

 • Valorar i fer una prova pilot de recollida d’escombraries porta a porta al nucli.

 • Fer prospecció a la zona de Can Còdol per a fer una nova captació d’aigua.

 • Fer gestions amb Telefònica per aconseguir fer efectiu el soterrament de les línies a les zones del Palà i Torreblanca II.

 • Fer manteniment de “badens” i refer gradualment els que són excessivament alts.

 • Posar cendrers a algunes papereres del municipi en llocs estratègics.

Mobilitat

Totes les persones tenen dret a desplaçar-se de forma segura per l'espai públic i d'accedir-hi sense dificultats, siguin quines siguin les seves característiques físiques.

El transport és una eina fonamental per la nostra economia i la nostra societat, per això cal millorar-lo des de l’àmbit públic.

Els poders públics han de garantir el transport de la ciutadania als serveis bàsics i centres d’interès (Ajuntament, Cap, Escoles..)

En un municipi extens i dispers com el nostre és important millorar la mobilitat de la població i la comunicació entre les diferents zones del territori.

OBJECTIUS

 • Millorar la circulació i mobilitat de persones i mercaderies dins del municipi.

 • Garantir la correcta ordenació de l’espai viari fent una justa distribució dels usos i una adequada senyalització.

 • Impulsar una mobilitat segura i sostenible.

 • Millorar els recorreguts a peu i en bicicleta.

 • Suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen a un sector de la ciutadania l’accés als espais públics.

ACCIONS

 • Estudiar recorreguts a peu i en bicicleta entre urbanitzacions, centres d'interès i equipaments i materialitzar els que siguin viables.

 • Farem gestions amb RENFE i ADIF per aconseguir més freqüències de trens i millorar les infraestructures de les dues estacions.

 • Estudiar alternatives a l'actual transport interurbà, valorant la possibilitat del transport a la demanda i/o altres formules.

 • Abaratir el cost de la T10 dels joves .

 • Farem gestions per tal que el Bus Nit arribi a Can Serra.

 • Adaptar i millorar les línies i recorreguts del transport interurbà per adaptar-los a les escoles i l'institut.

 • Donar suport a les iniciatives de transport per compartir.

 • Reivindicar que les dues estacions de RENFE pertanyin a la mateixa zona tarifària.

 • Fer gestions per tal que línia de bus de Castellbell i el Vilar que va a Manresa arribi a Vacarisses.

Règim Interior

Serveis Generals

OBJECTIUS

L'extensió del municipi i els canvis que es produeixen a nivell social exigeixen una adaptació necessària, continuada i eficient en l'organització administrativa dels diferents àmbits d'actuació municipal.

ACCIONS

 • Implementar el programari lliure a l’Administració local, per estalviar els costos que es deriven de les llicències.

 • Millorar les condicions de seguretat dels treballadors que fan atenció al públic.

 • Implementar gradualment les normatives sobre prevenció de riscos als edificis municipals.

 • Treballar per facilitar l'accessibilitat i eliminar barreres de tot tipus en els edificis municipals.

 • Actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 • Aplicar mesures per millorar la conciliació laboral, familiar i personal del personal municipal.

 • Agilitzar i facilitar els tràmits administratius de la ciutadania amb l'Ajuntament a partir d'una bona comunicació transversal amb totes les àrees.

Seguretat Ciutadana

OBJECTIUS

Treballar per un model de seguretat integral que cerqui la cooperació entre cossos i entitats, amb la prioritat de crear un cos policial de qualitat i més enllà d’aquesta, la convivència i el civisme. Volem una policia de proximitat.

ACCIONS

 • Promoure que la policia patrulli combinant diferents tipus de vehicles (moto/cotxe) i també a peu.

 • Seguir potenciant la col·laboració entre diferents cossos policials.

 • Continuar fent controls policials (robatoris, trànsit, estupefaents etc.) .

 • Crear la figura de l'agent cívic per fomentar el respecte pel béns públics i entre la pròpia ciutadania

 • Aplicar l'ordenança sobre tinença responsable d'animals domèstics per evitar conflictes veïnals, fent especial incidència en el tema de gossos

 • Revisar i actualitzar els diferents plans d'emergències municipals

 • Fer revisions periòdiques dels protocols de col·laboració entre policia local, protecció civil i ADF de cara a potencials emergències.

 • Fer suport tècnic i econòmic a Protecció Civil.

 • Millorar el sistema d'avisos a la ciutadania per a informar-los de forma eficient en casos d'emergència.

 • Seguir fent xerrades i sessions amb infants i adolescents per tal d'establir vincles i treballar temes de seguretat conjuntament.

 • Revisar a la baixa l'ordenança reguladora de les sancions de trànsit per adaptar-les a la realitat del municipi.

 • Dotar els vehicles policials de geolocalitzadors per qüestions de seguretat.

 • Posar impediments a l'ocupació d'habitatges que generi problemes de convivència.

 • Practicar controls policials d'accés motoritzat al medi natural.

Hisenda

Els ingressos municipals han minvat considerablement els darrers anys i per això es fan necessàries mesures d’austeritat.

Caldrà un esforç d’imaginació i una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics per tal de continuar oferint el serveis bàsics i/o millorar-los, sense trencar l’estabilitat pressupostària.

OBJECTIUS

 • Farem de la política de total transparència econòmica el nostre principal objectiu.

 • Tindrem especial cura de les persones amb menys capacitat econòmica i/o aquells col·lectius més vulnerables en l’aplicació de taxes i impostos.

 • Donarem suport a emprenedors i emprenedores i a petites empreses locals.

ACCIONS

 • Establirem un sistema de tarifes socialment just per a les taxes i preus públics.

 • Aproparem els comptes de l’Ajuntament a tots els contribuents mitjançant tots els sistemes de comunicació que tenim al nostre abast.

 • Revisarem les ordenances sancionadores desproporcionades per adequar-les a la realitat del nostre municipi.

 • Aplicarem beneficis fiscals a emprenedors i emprenedores locals que compleixin amb normatives mediambientals, lingüístiques i a aquelles iniciatives de producció, comercialització i utilització de productes de proximitat.

 • Començarem gradualment a fer els pressupostos participatius tant en fase d’elaboració com en la seva posterior avaluació.

 • Demanarem totes les subvencions que siguin possibles d’altres Administracions Públiques (Generalitat, U.E., Consell Comarcal, etc.).

 • Utilitzarem el Programa de Crèdit Local per poder finançar sense interessos inversions necessàries per al municipi.

 • Començarem progressivament a operar amb banca ètica.

Comunicació i TIC

OBJECTIUS

 • Una administració propera i eficient ha de tenir els mecanismes de comunicació per tal de fer arribar la informació municipal a tota la ciutadania, garantint que els mitjans municipals siguin objectius i plurals.

 • Cal que Vacarisses es posi al dia en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per tal de millorar la comunicació entre l’administració i la ciutadania.

ACCIONS

 • Fer les gestions necessàries per dotar Vacarisses d’una xarxa wifi de qualitat.

 • Fer del Terme una revista més participativa ampliant els continguts i donant veu als vilatans i vilatanes i a les entitats.

 • Retransmissió dels plens per la ràdio municipal i per Internet en vídeo (streaming).

 • Ampliar els espais públics d’accés gratuït a Internet.

 • Fer les gestions oportunes per millorar la recepció televisiva al municipi.

 • Potenciar l’ús de la Seu Electrònica en els tràmits municipals.

 • Ampliar l’arxiu fotogràfic digital i fer-lo consultable per Internet.

 • Establir un bon pla de comunicació per tal de difondre les activitats que s’organitzin des del municipi.

 • Posar en marxa diverses solucions gratuïtes d’informació per dispositius mòbils per alertes, informació de servei i agenda.

 • Reformular el Consell de Comunicació per donar-li un nou impuls i donar cabuda a totes les entitats.

 • Creació d’un òrgan de gestió de la ràdio municipal i el reglament que el reguli.

E-mail
Twitter
Follow Me
Tweet