En el número 113 de “El Terme“, de juliol de 2017, es va publicar el dossier “Especial Recollida Porta a Porta” que contenia àmplia informació sobre la situació de partida en l’àmbit de la recollida de residus així com una detallada descripció del nou sistema que s’anava a implantar.

A més dels beneficis ecològics i mediambientals que aportava el nou sistema de gestió dels residus domèstics, es feia una exposició dels costos econòmics de les deixalles i dels objectius de l’estalvi de costos per separar la fracció orgànica de la resta i del retorn produït pel reciclatge de plàstics i vidre.

En l’apartat d’estalvi s’estimava que, gràcies a la diferència de costos entre la tona de rebuig (58,79 €/t) i la tona d’orgànic (17,22 €/t després d’aplicar la bonificació de la Agència de Residus) entrades al CTR, s’estimava que d’haver-se aplicat a les deixalles produïdes en 2015 (la gràfica del Terme indica 2017) s’hagués obtingut un estalvi de 153.390,16 €; i que projectat l’any 2020 l’import podia ascendir fins a 167.388,99 €.

Aquestes previsions es van veure en part confirmades pel fullet “Gestió de residus porta a porta. Balanç dels primers anys” amb data de desembre de 2019, i que el Ajuntament va distribuir el passat estiu.

Entre les dades que el fullet esmenta per a l’any 2018, veiem que mentre la resta sí que s’ha reduït en el tonatge previst (567,5 tones) la fracció d’orgànic no va créixer d’acord amb les previsions, encara que el volum total sí que es va reduir de 4.013,62 a 3.095,86 tones; això podria deure’s en part al compostatge casolà. Es podria estimar que entre el recollit com a orgànic i el no generat com a resta es continuen produint els estalvis previstos.

(Com a nota al marge, és inqualificable que ens trobem en aquest fullet la foto de l’actual regidor de Medi Ambient, Sr. Pere Casas -que va prendre possessió el juny de 2019- sota l’editorial titulat “El regidor parla…“; no s’entén que atribueixi a la seva gestió cap de les accions que han portat a Vacarisses a assolir aquests òptims nivells de millora en la recollida de residus)

Quant a l’apartat de retorn per vidre (+47%) i envasos (+87%) reciclats, és evident que entre 2016 i 2018 s’hi va produir un increment tan important que va provocar que el “xec” del retorn passés de 53.934,73 € en 2016 a 165.666,07 € en 2018, més del triple tal com s’esmenta en el fullet del regidor Casas.

Per tant, no és difícil realitzar el compte dels beneficis econòmics que va aportar el sistema del Porta a Porta l’any 2018, de l’ordre de 145.000 € en concepte d’estalvis més els esmentats 165.666,07 € de retorn; una suma total pròxima a 310.000 € anuals.

Lamentablement, no disposem de les dades relatives a 2019 i molt menys d’un avanç dels de 2020, que permetrien saber perquè l’equip de Govern d’ERC secundat pel PSC va reduir la partida d’ingressos per retorn en els pressupostos de 2020 a 109.000 €, quan en 2019 era de 150.000 € i no sembla raonable suposar que el volum d’aquestes fraccions anés a reduir-se.

En repetides ocasions en diversos plens la nostra regidora Clara Fuster, que en el mandat anterior es va fer càrrec de la Regidoria de Medi Ambient en representació de Movem Vacarisses i que va ser qui es va encarregar de la posada en marxa del sistema Porta a Porta, ha sol·licitat a l’alcalde que aporti les xifres completes i detallades d’aquest projecte, però sembla que a l’alcalde Masana li està costant obtenir-les i facilitar-les.

Hem consultat les xifres contingudes en la Liquidació del Pressupost dels anys 2018 i 2019 disponible en el Portal de Transparència, i en tots dos casos el percebut està per sota del pressupostat. Comptem amb el hàndicap que els imports de la partida de retorn apareixen sumats als de la partida de pagaments del CTRV en concepte de compensació per les noves restes que s’han dipositat en l’abocador, però se’ns fa difícil acceptar com a normal que, augmentant els percentatges de recollida selectiva en totes les fraccions, l’import del retorn pel reciclat en vidre i envasos es vegi reduït any rere any.

Al cap i a la fi, siguin quines siguin les xifres exactes, sabem que compensen àmpliament el reduït increment del cost del servei després d’implantar el sistema Porta a Porta; segons les dades que facilita el Ajuntament en el fullet, l’increment del cost de recollida entre 2017 i 2018 va ser de 55.373,68 €.

Només ens queda la feina de localitzar en els pressupostos com aquests beneficis econòmics han estat repercutits en primera instància en millores en el servei Porta a Porta i, de manera més àmplia, en l’acció del Ajuntament de Vacarisses en el capítol de Medi Ambient.

Però és un esforç inútil, abandoneu tota esperança de trobar-ho. Aquest equip de Govern d’ERC secundat pel PSC no sols no ha millorat aquestes partides sinó que ha reduït en els dos exercicis les previsions de despesa i/o inversions en el capítol de Medi Ambient (si exceptuem la dotació per a l’informe sobre olors emeses en l’abocador).

Paradoxalment, veiem com any rere any el saldo del romanent no gastat en capítols del pressupost va engreixant en xifres equiparables a les que s’han negat a Medi Ambient i altres capítols socials i que, finalment, han anat a parar al finançament de les grans obres de millora que l’equip de Govern dirigit pel Sr. Masana i secundat pel PSC han decidit posar en marxa en els gairebé dos anys que han transcorregut d’aquest mandat, com l’aparcament “multiplanta o la reforma de l’encreuament entre la carretera BV-1212 i els carrers La Torrota i Salvador Badia.

Aquesta és la realitat de l’acció política per a Medi Ambient d’aquesta coalició de fet ERC-PSC que copa la majoria de llocs del Plenari, i que va ser encarregada al regidor Pere Casas: desconeguda per inexistent.