L’elaboració del pressupost pel qual es regirà l’executiva municipal en el següent exercici i la seva presentació i, si escau, l’aprovació abans del final de l’exercici en curs és tant una norma no escrita com un indicador de la bona marxa política d’un consistori.

En passats plens, l’Equip de Govern va comunicar que, probablement, per a l’exercici 2023 no s’anava a complir aquest termini a causa de la incertesa sobre el volum d’ingressos a contemplar per a l’elaboració d’aquests comptes.

Una part important d’aquesta incertesa és causada pels canvis legals relacionats amb l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que grava el guany obtingut per l’augment del valor dels terrenys urbans des de l’adquisició fins al traspàs d’aquests. Es tracta d’un dels impostos més rellevants per a les tresoreries locals, juntament amb l’IBI.

Per cert, la pèrdua d’ingressos per bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques és una segona font d’incertesa a considerar.

En una sentència del TC de 26/11/2021, va declarar inconstitucional el mètode utilitzat pels Ajuntaments per a calcular la base imposable de l’impost de plusvàlua municipal. Llavors, per RDL de 8/11/2021, es va establir la nova normativa que regirà a aquest impost.

Una altra font d’incertesa hauria de venir del caràcter d’any electoral que té 2023. Està per decidir els qui hauran de fer-se càrrec de la gestió municipal a partir del pròxim mes de maig.

Continuem sense conèixer els plans de l’Equip de Govern d’ERC ni si, com en exercicis anteriors, pensa acordar els comtes prèviament amb el PSC i portar-los al ple ja cuinats.

Però Movem Vacarisses pensem que no seria una bona manera de fer i que convé enfrontar el pròxim exercici amb el màxim consens en els comptes públics.